Skip to content
Home » Come Thou Fount/I Will Sing (Chris Tomlin) 日本語

Come Thou Fount/I Will Sing (Chris Tomlin) 日本語

VERSE 1
恵みの泉よ わが君イェスよ   megumi no izumi yo waga kimi iesu yo
かわけるこの身を うるおしたまえ kawakeru kono mi wo uruoshi tamae
われらの望みを 主イェスにおけば warera no nozomi wo shu iesu ni okeba
平和と喜び 心に満ちる    heiwa to yorokobi kokoro ni michiru

VERSE 2
命の牧者よ わが君イェスよ   inochi no bokusha yo waga kimi iesu yo
安けく御国へ 導きたまえ   yasukeku mikuni e michibiki tamae
さまよう羊を 主イェスはさがし  samayou hitsuji wo shu eisu wa sagashi
御腕にいだきて 受け入れたもう  miude ni idakite ukeire tamou

CHORUS
How your kindness yet pursues me, how your mercy never fails me
Till the day that death shall loose me, I will sing, oh, I will sing

VERSE 3
御国の王なる わが君イェスよ  mikuni no ounaru waga kimi iesu yo
とうときみむねを なさしめたまえ toutoki mimune wo nasashime tamae
日ごとに恵みを 主イェスは与え  higoto ni megumi wo shu iesu wa atae
みもとに引き寄せ いこわせたもう mimoto ni hikiyose ikowase tamou

CHORUS X 2

END
Till the day that death shall loose me, I will sing, oh, I will sing
日ごとに恵みを 主イェスは与え  higoto ni megumi wo shu iesu wa atae
みもとに引き寄せ いこわせたもう mimoto ni hikiyose ikowase tamou
みもとに引き寄せ いこわせたもう mimoto ni hikiyose ikowase tamou