Skip to content
Home » 主の恵みは永久まで shu no megumi wa tokoshie made

主の恵みは永久まで shu no megumi wa tokoshie made

VERSE 1
主の恵はとこしえまで、主の恵はとこしえまで shu no megumi wa tokoshie made, shu no megumi wa tokoshie made
主の恵はとこしえまで、かんしゃしよう shu no megumi wa tokoshie made, kansha shiyou

VERSE 2
主は光をあたえられた、雨の日も嵐の日も shu wa hikari wo ataerareta, ame no hi mo arashi no hi mo
主の右手はきせきおこす、ほめたたえよ shu no migete wa kiseki okosu, hometataeyo

VERSE 3
主は私をさかえさせる、主の御名をほめたたえよ shu wa watashi wo sakaesaseru, shu no mina wo hometataeyo
主は私をすくわれる、かんしゃしよう shu wa watashi wo sukuwareru, kansha shiyou

VERSE 1 again to end